Site Loader

In iedere organisatie die de gezondheid van werknemers en anderen willen garanderen, dienen deze organisaties gebruik te maken van een risico- inventarisatie en – evaluatie (RI&E). Hierdoor wordt er een basis gelegd en word er gekeken welke risico’s de arbeid van de werknemers met zich mee brengen.

Maatgevende factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de opzet van de bedrijfshulpverlening

  • Aard, grootte en ligging van de organisatie
  • In de organisatie aanwezige gevaren
  • Aanwezige werknemers
  • Opkomsttijd van professionele hulpverlening
  • Samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties
  • Aanwezige deskundigheid

Een BHV-plan wordt gemaakt aan de hand van maatgevende factoren en restrisico’s. Het plan wordt zwart op wit gezet en kan periodiek worden herzien. In het plan zijn de maatregelen en de voorzieningen die het bedrijf heeft genomen aanwezig.
De werkgever kan zelf BHV- taken uitvoeren, indien hij/ zij afwezig is moet ten minste een werknemer hem/ haar kunnen vervangen. Daarnaast zijn bedrijfshulpverleners aangesteld die tenminste de volgende drie taken kunnen uitoefenen;

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Beperken en bestrijden van brand
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers en andere personen.

In Nederland is het verplicht voor iedere bedrijfshulpverlener om een opleiding te volgen door de Arbeidsomstandighedenwet. Het is mogelijk om een vakbekwaamheidscertificaat te behalen, hierdoor is het aantoonbaar dat men over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt en de vereiste competenties.

Post Author: admin